اوباما: جنگ سوریه در دوره ریاست جمهوری من خاتمه نخواهد یافت