قنبرزاده:آن خبر اشتباه در نتیجه بازی‌ما تاثیرگذار بود