آموزش روسای پلیس آگاهی به عنوان ضابطان قضایی با هماهنگی قوه قضاییه