شهر زیارت مقام اول مسابقات کشتی باچوخه استان های خراسان شمالی و رضوی