انتقاد امام جمعه نجف اشرف از مواضع کمپ دیوید: وقتی ...