بازدید استاندار کرمانشاه از امکانات ورزشی سراب نیلوفر