کاپیتان تیم ملی آیا باید اینگونه باشد؟/اشکها حق مردم تبریز بود؟