بیانیه نشست کمپ دیوید موید درآمدزایی آمریکا از ایران هراسی است/فروش سلاح به کشورهای عربی با استفاده