اعراب خیالشان از بابت عقب‌نکشیدن آمریکا از حمایت آنها برای نزدیکی به ایران راحت است