اولیویرا: به ما کلک زدند / منصوریان:کار کثیفی انجام شد