واکنش قالیباف به نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد شهرداری‌ها