تکمیل راه اسفراین به شیروان 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد