بعثت؛ سرآغاز مبارزه با انحراف فکری و به‌پاخاستن برای نجات انسان‌ها