شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،‌ روستائیان و عشایر اعلام شد