چیزی از کشورهای دیگر کم نداریم / همه عکس ها فرم خاص و برازنده ای دارد