ردای قرمز بر تن مهدی رحمتی/ سید دل هواداران استقلال را شکست؟