تهدیدات اخیر آمریکایی‌ها «کُری‌خوانی قبل از مسابقه» است