کرسی آزاداندیشی «تولید مقاله توهم توسعه» در دانشگاه ارومیه