بعثت اعطای مهم‌ترین حکم ماموریت به بزرگ‌ترین انسان عالم بود