حضور داوطلبانه هزار پزشك در طرح خیریه نورآوران سلامت/ ايجاد مركز جامع خدمات سرطان در گلستان