به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی عراق را نمی‌دهیم