خراب بودن پله برقی های مترو و جوابیه شرکت بهره برداری