اقدامات گسترده وزارت بهداشت در زمان جنگ براي کمک به مصدومين شيميايي