حضور داوطلبانه هزار پزشك در طرح خیریه نورآوران سلامت/ايجاد مركز جامع خدمات سرطان در گلستان