پدری که پسر جنایتکارش را به پلیس معرفی کرد/ اصرارهای دختر دانشجو منجر به مرگش شد