قلعه نویی بار دیگر ثابت کرد کسی نمی تواند او را برکنار کند