نمایشگاه کتاب رکورد زد /فروش از 60 میلیارد تومان گذشت