امیدوارم میرکریمی با اعتبارش بتواند نیازهای صنوف را برآورده کند