حمايت امريکا از تهاجم عربستان به يمن با بيانيه کمپ ديويد هم همخواني ندارد