تبلیغات غرب علیه ایران عدم احساس امنیت در سرمایه گذاران را موجب شده است