گردان: من و رحمان مهره‌های قابل اعتماد سپاهان بودیم