ابوترابی فرد: طرح آمریکا برای تجزیه کشورهای اسلامی بر همبستگی و وحدت ملت‌ها می‌افزاید