لوازم ورزشی چینی گوی رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی ربود