آغاز دوره‌های آموزشی توانمندسازی NGOها در هفته جوان/ افزایش تعداد تشکل‌های غیردولتی در کشور