روایت دقیق از ماجراهای تبریز؛ از اخراج تیموریان تا جشن اشتباهی قهرمانی