کمبودکود به دلیل صادرات به جای تامین نیاز داخل!/ پتروشیمی ها نیاز داخلی را تامین کنند