هدف بعثت پیامبر(ص) ایجاد جامعه توحیدی و گسترش عدالت بود