دکتر عماد افروغ: نمایشگاه کتاب مخاطب خود را پیدا کرده است