سفری طولانی از شمال کشور به مشهد برای سرقت‌های فصلی