باهنر، مرد چرخش‌های پیاپی: حرکت از طیف معتدل اصول‌گرایی تا سنتی و تندرو