هدف بعثت دعوت به توحید بود/ مبعث، بزرگترین روز تاریخ بشر