قطعه‌سازان قربانی زیان‌دهی خودرو‌سازان /سرمایه‌گذاران خارجی در انتظار نتایج مذاکرات