حضرت محمد(ص) ، اسوه الهی / سخنرانی آیت الله آقامجتبی تهرانی