برای مقابله با ریزگردها/کردوانی: مالچ نفتی خیانت است ریگ پاشی کنید