ارسال تسلیحات آمریکایی برای نیروهای عراقی شتاب می‌گیرد