عایدی 4.1 میلیارد تومانی دولت از مخابرات در سال 93