درسی از امام خمینی(س)/بعثت برای این است که ظلمت جهل را کنار بزند و به جاى او نور علم بیاورد