مجموعه «لمحات فی الکتاب و الحدیث و المذهب» در نمایشگاه کتاب عرضه شد