وقتی اوباما مصوبه کنگره را امضا می کند یعنی تحریم های اصلی پابرجاست