نماینده کردستان به مرحله دوم مسابقات زیر گروه فوتسال کشورصعود کرد